XXIII. הכנת מי תפוח שאמי מבושמים

אופן הכנת בושם = ) נצ'וח ) מי התפוח שחיבר והרכיב אלתמימי , והוא המשובח שבבשמים : אמר : קח מן אלתפאח אלשאמי הבשל חמש מאות תפוחים , ואת מימיהם סחט , כפי שנזכר קודם , ושים על גבי האש בסיר נחושת משוח בבדיל * והבער תחתיו אש עד שייפרד ממנו הקצף שלו , ומשייפרד , הסר אותו = ) את הקצף ) ממנו עד שיהא זך ויהיו פניו מבריקים . אחר כך קח מן אלעוד המשובח וסנבל אלעצאפיר ואלקרנפל אלזהר ואלקאקלה ואלהאל ואלבוא ואלהרנוה ואלקרפה ואלג'וזה — מכל אחד מהם משקל דרהם . יש לכתוש אותם כתישה גסה ולנפות בכברה רחבה של שער ולהדק בסחבה סופגת = ) ח'רקה שרב , ( שהיא רחבה במקצת , ולתלותה בחוט בתוך הסיר של מי התפוח ולהרתיחה אתו ולטבול אותה = ) את הסחבה ) [ במי התפוח ] למשך שעה ולסחטה ביד כדי שיצא ממנה כוח הבושם אל תוך מי התפוח . ובל הזמן יש להבעיר תחתיו אש קטנה עד שיתארו שלושה רבעים מהמים . ומשייוותר ממנו רבע [ מהכמות , [ יש להורידו מעל גבי האש ולסחוט את הסחבה לתוכו . אחר כך להוציא אותה ולייבש את משקעי התבלין שבה , שכן הם מועילים לרטיות = ) צ'מאדאת ) המועילות לקיבה . ומשיהיו מי התפוח פושרים , יש לשחוק בעבורם מת'קאל מסב וחצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן