XII. אקלימיא כספית [=של כסף]

הזכרת אקלימיא אלפצ'ה . אמר מחמד : ראיתי שרוב אלכחאליף באלשאם ומצרים מסכימים על כך שאקלימיא אלפצ'ה הוא המין ב שמכינים מן העופרת = ) אבאר ) בצורת אלמרדאסנג' והוא עגול בצורתו . מסירים ממנו שכבות — שכבה אחר שכבה בעובי אלראסח'תג' אלבצרי \ והוא צהוב עז ונוצץ , ונקרא אבן אלפסקה , ואיני סבור שזה נכון . ולא ייתכן שיהא אקלימיא אלפצ'ה , אלא מה שנוצר בכורי הכסףי שבהם מתיכים את הכסף ... תמימי , עמי 100 ב א רופאי עיניים . ב אלמרדאסנג' נקרא בערבית גם מרתפ . ראה הרמב"ם , ביאור , מספר . 239 חומר זה נזכר בתעודות הגניזה . ראה גיל , במלכות , ד , תעודה , 645 עמ' . 143 הוא מזוהה עם תחמוצת העופרת , ( PbO ) ונזכר בתלמוד בשם מרתכא ( בבלי גיטין סט ע"ב ; פו ע"א , ( ומפרש שם רש"י בשם קוגילון . ומ' קטן ( מספר ( 1322 מסביר שמושג זה נגזר מן המושג , Coquilk כלומר קליפה , והכוונה לקליפת הבצר שמוציאים ממנה את הכסף הטהור . ג צריך להיות , 'תאג'רוסח והכוונה לנחושת השרופה . ראה אבן אלביטאר , ב , עמ' ; 147 ד , עמ' . 178 ד במקור — בואטיק , שהם כורים להתכת מתכת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן