XI. גפרה (זאג')

אמר מחמד : וכורים ממכרה בעמאן או מכמה מנחלותיה זאג' אצפר = ) צהוב , ( חי ויפהפה בצהיבותו , אלא שאינו חזק ואין חלקיו עבים כי אם [ עדינים ] ואם ייקחהו אדם בידו , יהיה במו צהוב הביצה . ופעולתו חזקה במלאכת הציפוי [ של כלי כסף וזהב ] ולהרבה דברים משמש . 'הזאג ומי שמרבה להשתמש בו באלשאם יותר מכולם הם בדרך כלל הצבעים והאושכפים = ) סנדלרים . ( ואין הוא נקרש במים , אלא חופרים אותו במקום ברייתו ומוציאים אותו מבטן האדמה כשהוא לבן , כפי שמוציאים את הגפרית הלבנה מבטן האדמה . ואינו מגיע בפעולותיו לכוח [ תכונת הסוג ] המצרי וכל שכן הקפריסאי = ) קברסי . ( אמר מחמד : , 'ואלזאג פעולתו חזקה , בייחוד בהאדמת הזהב . אם מטילים אתו [ בשיעור ] ברבע ממנו זנג'אר * עראקי טהור , או אז יתחזק צבע הזהב בחום גבוה ויגרום לצבע אדום מופלא . תמימי , עמ' 68 ב א אלזנג'אר הוא תחמוצת נחושת . ( Verdigris ) על השימוש בחומר זה ראה ביתני , ג'מאהר , עמ' . 246  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן