IX. מיני מלח מים המלח

( א ) ומן המלח [ יש ] סוג המכונה אלאנדראני והוא המלח הנקרא בעראק אלטבתד * יש אנשים הטוענים שהוא מיובא מכפר באלשאם הידוע בשם אנדרא . צבעו לבן , עז בלובנו , ויש לו , כשהוא במיטבו , ברק ודביקות . והרופאים מסכימים שהמלח המופק מבריית המחצבים , טוב יותר מן המלח שמפיקים ממי הימים והמלחות . תמימי , עמ' ו 5 ב א גביש . המונח טברזד משמש בדרך כלל כינוי לסוכר הגבישי והמזוקק . ( ב ) אמר מחמד : ויש אשר מובא לירושלים ושאר ערי אלשאם pxn סדום ועמורה מן המלח הגולמי כצורת אבנים גדולות ועצומות , שצבען נוטה לכחול ולא ללבן הטהור ויש בהן קשיות רבה יותר מקשיות המלח הכרוי . וחוזקו עולה על חוזקם של המלחים שכורים . ויש אומרים שכל אותם הרים המקיפים אותה הארץ שהוא ספוג בה — כולם מאותו המלח . תמימי , עמ' 52 ב ( ג ) אנשי ע'ור יריחו השתמשו בשתי גדותיה כמלחות שמהן היו כורים את המלח ומספקים אותו לירושלים ולערים אחרות והמלח שכורים בגדתה המערבית = ) של הימה המתה ) הוא מלח ערב , זך בלובנו , טוב ריח וטעם . והמלח שכורים במלחות הסמוכות לגדתה המזרחית הוא מלח מר , מלוח מאוד וחריף , שאין אדם יכול לטעמו . ואין כורים מלח בגדתה המז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן