VIII. חזזית

המאמר בעניין טין אלקראסם : והוא חואר אלצח'ור = ) חואר הסלעים ) ויש אומרים בהק אלחג'אר = ) חזזית ) והוא נקרא בפרסית ג'וז ג'נדם ויש אומרים כור בנדם . אמר מחמד ; סוג הטין הזה אשר נקרא אלקראסם מצוי הרבה באלשאם . והוא סוג של עפר המצוי כשהוא גלוי על פני הסלעים בימי האביב והסתתים מגרדים אותו ומביאים אותו לרוקחים ומוכרים אותו להם , וקוראים לו אלטבאשיר * אלג'בלי = ) הגיר ההררי ) ושמו המפורסם באלשאם — אלקראסם . ומקור היווצרותו ; הוא נוצר מלחות = ) טל ) עבה , תמהיל של ארציות ושל אוויריות , והחלק העפרי שבו מרובה מן החלק האווירי . וכשהוא נוחת על הסלעים והעצים ואחר כך השמש זורחת עליו , היא מייבשת את החלק המימי שבו ונשאר החלק הקשה שלו , הארצי , כשהוא קפוא ודבוק על פני הסלע . ולעתים נוצרות עליו = ) על הסלע ) שכבות [ טין ] המורכבות זו על גבי זו , כל שכבה ממנו בעובי של האבץ המראזמי והאבץ ההודי הדקים , והוא דק יותר מקליפת ביצת היען . ואז מקלפים אותו הסתתים מעל פני הסלעים , כמו שאמרנו . ואלקראסם מטבעו הוא קר ויבש בדרגה שלישית , מייבש 1 ומקרר וצבעו לבן , והוא מגורען באחד משני צדיו , והוא צדו העליון , כצור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן