IV. כופר יהודי (אספלט)

על אודות שני סוגי אלקפר אליהודי ותועלותיהם . אמר מחמד : רבתה פליאתי על שרבים מן הרופאים אינם מכירים את התרופה הזאת ואפילו אחמד אבן ח'אלד * , תלמידו של אסדואק אבן סלימאן , הזכיר את אלקפר אליהודי בספרו , "כתאב . "אלאעתמאד ואמר בספרו : ואשר ב לאלקפר אליהודי , הריהו נובע בעראק מנביעות בעיר הית ונקרא אל [ קי ] ארה וצבעו כצבע הפרפיר מבריק \ וטעה בדבר מקום חציבתו וטעה שתיארו בצבע הארגמן , ואשר לכובדו — ואינו הקיר העיראקי — ואין אלקפר אליהודי כבד ולא אדום בצבעו והסכימו עמו על מקצת הדברים אחד מרופאי פסטאט שמציינים שהוא מלומד , ואחרים = ) מרופאי פסטאט ) שנשאלו על כך ואמרו שהוא המקל , י ודברי בערות אחרים שיש לתמוה עליהם , ואותם [ אנשים ] כשמגיע אחד מהם לדרגת [ משכיל ] בעיני ההמון ורואה שדבריו מתקבלים , פוער פיו בנושא רפואה , כששואלים אותו על כך , בלי דעת , והוא בודק אותו = ) את מה שאמר ) ומבין את טעותו — ואלוהים יהיה בעזרנו . אשר לכופר היהודי , הוא בייחוד אחד משני הסוגים המופקים מימת היהודים , והיא הימה המתה אשר במחוז פלסטין בקרבת ירושלים , השוכנת בין שני הע'ורים : ע'ור צוער וע'ור יריחו . והוא הכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן