III. גפרית לבנה ושחורה

וממנו הגפרית הלבנה הזבה הקרויה אלביץ' = ) הלבנה , ( שלובנה טהור , והיא עדינה למגע וצורתה עגולה , וזהו מין של גפרית הנוצר במקום חציבתו על אותה גדה ונקרא . 'אלביץ והוא בעל ריח חריף , וכאשר חופרים אותו במקום חציבתה ניתן למצוא עם אלביץ' מעט מן הגפרית בחתיכות קטנות או גדולות שאינן עגולות ולא זכות בלובנן ואז אוספים את הבול וממלאים שקים מחוררים . ויש שמעמיסים בהם מאדמת מקום המחצב , שנתערבה בה גפרית לחה וגם מפוררת ומוכרים אותה = ) גפרית ) מפוררת המעורבת באדמה למי שמכינים את מקלות הגפרית לפנסים ( מצאביח ) והם מתיכים אותה ומזקקים אותה מן האדמה ומן האבנים המעורבבות בה וטובלים בה את קצות המקלות החתוכים כדי שניתן יהיה להבעיר באמצעותה = ) גפרית ) דברים דליקים . ואשר לסוג השחור של הגפרית , הוא הגרוע בסוגיה והירוד בהם , ולא יצלח אלא להעביר את האש היוצאת מאבן האש = ) נאד ) בלבד וזאת בהמסתה = ) של הגפרית . ( וטובלים בה את קצות ענפי אלקח * בדמשק וקצות ענפי אלענצלאף בפלסטין ומחוזותיה ואת קצות אלתרדי במצרים ומוכרים אותם . ואשר לגפרית הלבנה הנקראת , 'אלביץ מקורה בחוף הימה המתה שבסמוך לעו'ר יריחו ולמקום זרימ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן