II. מן

ואולם המן היורד בהרי דיאר רביעה ובמצרים ובהרי אלשאם עד סביבות דמשק והחוף , יורד על עלי האלון = ) בלוט ) ועלי השיזף = ) סדר ) ועלי האפרסק = ) ( 'וח'ח והאלה = ) בטם . ( ויורד ממנו על העצים האלה הרבה מאוד , עד שלעתים קרובות הוא זב מן העלים שלהם לארץ , ומתערבב עם עלי העץ הנושרים ועם אבנים קטנות ויש המלקטים אותו ומביאים חתיכות ממנו על גבי העלים וממנו = ) המן ) מה שנסתר בתוך העלים ומכינים ממנו את אלחלאואת ואלפאניד ואלנאטף וכיוצא בזה . תמימי , עמ' KS א צפון עראק , בין הפרת לחידקל . ב השמות הללו הם כינויים לסוגי ממתקים שונים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן