אשנאן

בספרות הערבית משמש אלא ^ נאן כינוי לצמחי מלחה ממשפחת הסלקיים , ( Chenopodiaceae ) הידועים בערבית בשם הקיבוצי חמץ' 185 נבו , עמ' 186 . 184-183 ראה , למשל , את הספרות הסורית מן המאה העשירית : ברטהלוט , עמ' , 14 ; 173 בר בהלול , עמ' ; 236 אבן ח'רדאד'בה , עמ' ; 79 יעקובי , עמ' 187 . 329 אצטח'רי , עמ' 188 . 64 אבו מנצור מופק , עמ' . 196 189 ח'וסרו , עמ' 190 פרטלוס , עמ' 191 . 416 ראה ארכיון הקבר , תעודה מספר , 34 עמ' ; 100 תעודה מספר , 38 עמ' 192 . 108 רבא , עמ' . 169 והמכילים מלחים אלקליים , כגון מלחית הבורית , ( Salsoda soda ) הגדלה כיום במלדוות עמק עכו ; ומלחית אשלגנית ( Salsoda kali ) ופרקן עשבוני ( Salicornia europaea ) המצויים במלחות מישור החוף , בקעת הירדן והנגב . על שימושי האשנאן ברפואה כתב אלתמימי כך : ויש שמכינים ממנו ומן הזרניך הצהוב תרופה לריקבון השיניים = ) עששת ) שאין דומה לה בתועלתה למי שיכול לסבול את השימוש בה , מפני שיש בה = ) בתרופה ) צריבה חזקה וחריפות עצומה , אלא היא מפסיקה את הריקבון המרובה של השיניים ואת הריקבון המצוי בחניכיים ואת יציאת הדם מהן ואת מירחון ריח הפה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן