מסורות ומנהגים נוצריים ויהודיים

אלתמימי מתאר מסורות נוצריות מקומיות , שקצתן נזכרו במפורש כבר במקורות הביזבטיים הקדומים יותר . מקצת המסורות והמנהגים הללו רווחו גם בקרב האוכלוסייה המסלמית העממית . הנה כמה דוגמאות : ים המלח נזכר פעמים רבות אצל אלתמימי וכונה בכינויים שונים , כגון הימה המתה , ים הזפת , הימה המסריחה , ימת היהודים ( או ימת יהודה , (" ים פלסטין וימת אפסוס . בכינוי ימת אפסוס משוקעת מסורת נוצרית מקומית קדומה : וכן היתה נקראת [ הימה המתה ] בימי מלכות היוונים הקדומים אשר מלכו באותם חבלי pK לפני בני ישראל , ימת אפסוס = ) אפסס ... ( והיא אשר היתה בה אלכהף ואלרקים אשר מצאו בה מקלט הבחורים המייחדים = ) מוחדון . ( 32 ראה , למשל , פורת , ; 114-106 פרנקל , עמ' ; 226 עמר , גידולים , עמ' 33 . 316-308 במקור : בחירת יהוד . האפשרות לתרגם כינוי זה גם ימת יהודה נשענת על המקורות הקלסיים שהשתמשו במונח הגאוגרפי יהודה , ושהשפיעו בעליל על הכתיבה הגאוגרפית הערבית . ראה , למשל , פליניוס , . 178 , 35 , xxxv וכן ראה סוידי , עמ' 141 ב . וכך כתב אלסוידי בעניין האספלט ( קפר אליהוד "-. ( והוא החומר הקרוי על שם מקום בעו'ר יריחו שהיו קוראים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן