ב. רישומים מראשית תקופת המלכות:

על רקע דעיכת תנופת כיבוש הארץ , ואי שביעות רצון זקני שבטי ישראל משיטת ההנהגה המסורתית הופנתה לשמואל , גדול כהני ונביאי דורו , התביעה לבחירת מלך אשר ינהיג את העם לעת מלחמה וישפטם בימי שלום { שמואל , 'א ח . { חרף התנגדות שמואל והסתייגות אלוהים נענתה התביעה ואלוהים אישר לשמואל כי שאול בן קיש משבט בנימין : ... " בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו } " ... שם , ט , ב , { הוא האיש : ... " אשר אמרתי אליך זה יעצר בעמי } " ... שם , יז . { שמואל הזמין את שאול , שהגיע לעירו בחיפושיו אחר אתונות אביו , לזבח שנערך במקום : ' ביום , 'ההוא ועם שחר יצק שמן לראשו ומשחו ביחידות לנגיד : ... " ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו ויאמר הלוא כי משחך ה' על נחלתו לנגיד } " ... שם , י , א . { משיחת שמואל " ביום ההוא " עם " עלות השחר , " קרי עם ' אור' ראשון , בשמן את שאול לנגיד , כמעשה משה בעת משיחת אהרן לכהנה ; היות אירוע זה המשך ישיר למועד ' זבח' אשר משכו ' , 'יום ומופע הפועל " יעצר " { ע-צ-ר } בדברי אלוהים , המורה בפשטו להנהגה ושלטון , קושרים את מעמד ראשית המלכה בישראל למועדי השנה בכלל , ולמועד ביום ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים