הקדמה

רצוף לשני קטעי תורה על חג הסכות נזכר בקצרה מועד נוסף אשר משכו ' , 'יום וראה : ... " בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ... ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ל-ה' עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו ... ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון } " ... ויקרא כג , לד-לט ;{ וגם : ... " ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו : והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ל-ה' פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם ... ושעיר חטאת אחד } " ... במדבר כט , לה-לח . { אפיון היום בקטעים אלה במילים : " ביום השמיני " " -ו עצרת ;" חזרת הצירוף ' ביום השמיני עצרת' גם בשני קטעי המקרא האחרים בהם פורש המועד { נחמיה ח , יח ; דברי הימים ב' ז , ט , { ושם אחרון ימי חג הפסח : " וביום השביעי עצרת " { דברים טז , ח } מלמדים כי שמו המקראי של המועד הוא : 'ביום השמיני . 'עצרת מרכזיות השם להבנת המועד המקראי , קל וחומר בחג שפרטיו הייחודיים מסתכמים בשמו , חייבה העמקה ברכיבי השם ובתכניהם בתורה , נושא הסעיף הראשון . תלות ביום השמיני עצרת בחג הסכות , הניכרת מהגדרת מועדו כהמשך לשבעת ימי החג , ומרכזיות חג הסכות במחלוקת בי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים