ג: מחנה ישראל בדרכו לסכות

בחמשה עשר יום לחדש הראשון , יום צאתם מארץ מצרים וחציון השנה הנגדי למועד חג הסכות , חנו בני ישראל בסכתה { שמות יב , לז , { ' , 'סכת מקום חנייתם הראשון בדרכם לארץ נחלתם השוכנת מרחק כמה ימי הליכה , אולם ציפייתם כי מסעם יסתיים במהרה לא התממשה . במהלך שנת הנדודים הראשונה במדבר השלים משה את עיצובם מחדש של סדרי הנהגת עדת בני ישראל , בה תפסו מקום מרכזי אהרן אחיו ובניו , בני שבטו לוי ובני שבט יהודה , שעם מנהיגם : נחשון בן עמינדב , היה אהרן אחי משה קשור בקשרי נישואין . בראש השנה השנייה ליציאת מצרים : באחד לחדש הראשון , הוקם משכן אהל מועד במרכז מחנה בני ישראל הנע לעבר סכות , ולקראת מימוש הבטחת אלוהים : ... " למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלהיכם } " ... ויקרא כג , מג . { תבנית ' מחנה ישראל' בחניותיו לאחר הקמת משכן אהל מועד , שעוצבה בהתאם להנחיות אלוהים למשה ואהרן והמתוארת בעיקרה בספר במדבר פרק ב , מאששת את זיקת אפרים בן יוסף לחדש השביעי ולחג הסכות , ובה בשעה מצביעה על יתרונם עליו בעידן זה של שבטי לוי ויהודה :  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים