א. מסכות לסכת ובחזרה

שם המועד המקראי חיוני להבנתו . מהו אם כן מובן השם ' , 'סכות המציין במקרא את המועד שראשיתו ביום מילואו של ירח החדש השביעי ~ ירח אסיף ? שם החג ומצוותו המרכזית : שבת ישראל בסכת שבעת ימים אמנם נומקו בתורה : . 1 זיקתם המיוחדת לחג הסכות של דוד ושלמה נשמרה גם במסורת ישראל המאוחרת למקר רא . ראה למשל במנהג הקריאה בחג הסכות במגילת קהלת , המיוחסת לשלמה { קהלת רבה , א , ב ;{ בזיהוי דויד כאושפיז השביעי בחג הסכות { זוהר , כרך , 'ג דף כד , ע " א ;{ בזיהוי דויד עם מנהג הקפת ארון בית הכנסת ביום השביעי של החג שבע פעמים , תוך חיבוט ערבות : ... " וכן מפורש על ידי דוד מלך ישראל שנאמר : ~ ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך } ~ 'ה מדרש תהילים , יז , ה , { ובזיהוי דויד עם מנהג ' נסך המים' המיוחד לחג הסכות : ~ ... " ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים ... ולא אבה לשתותם ויסך אתם } ~ 'ה-ל שמואל ב' כג , טו-טז . { ר' חייא אמר הלכה נצרכה לו ... עשאה מסכתא וקבעה הלכה לדורות , מלך פורץ לעשות לו דרך ואין ממחין בידו , בר קפרא אמר חג היה וניסוך המים היה } " ... רות רבה [ וילנא , [ ה , א . { . 2 הצירוף ' חג הסכות' בא במקרא חמש פ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים