א. סיפורו של יום הכיפורים העברי

כביטוי ליחס המיוחד בין אלוהים לבין אברהם וזרעו אחריו נזכרת בתורה ' השבועה' לראשונה בברכת מלאך ה' לאברהם ביום עקדת יצחק { בראשית כב , טז . { השבועה תשוב ותוזכר כמונח חילופי לברית בהתגלות ליצחק הבוגר : ... " וירא אליו ה' ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך : גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך } " ... שם , כו , ב-ג . { יצחק ציית וישב בארץ , ממשיך בדרך אביו : ... " ויקרא להן שמות כשמת אשר קרא להן אביו } " ... שם , ו ; יח . { זכר יום ברית השבועה נותר לפיכך חי באהלי יצחק , כמתאשר מסיפור הלדת התאומים לרבקה 'עקרה' -ה { שם , כה , כא-כו , { והיות ירושת השבועה נושאו של ראשון סיפורי בני יצחק כבוגרים , סיפור הנפתח בפסוק : ... " ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים } " ... שם , כז : { עשו ~ אדום , בכור יצחק ולימים חתן ישמעאל בכור אברהם מהגר , התברר כבלתי ראוי לירושת השבועה לאחר שבעבור נזיד עדשים ' מכר' בשבועה לתאומו את בכרתו , את זכותו לירושת ברכת אלוהים ושבועתו : ... " ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרת...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים