א: עיונים בתכולת השורש ז-כ-ר

. 1 ריבוי מובני השורש : כפי שעלה בפרקים הקודמים יכול שורש עברי להכיל כמה מובנים . בשורש ש-ב-ע , למשל , זוהו המובנים : שבע , שבע ושבועה . הכתב הקדום וחסר הניקוד עודד , במקרים שלא היה כך בתחילה , יצירת קשר בין המובנים השונים . גם לשורש העברי ז-כ-ר כמה מובנים , והשכיחים בהופעותיהם במקרא הם כמין באדם ובחי : ... “ והבאים זכר ונקבה מכל בשר } ” ... בראשית ז , טז , { ושמירת הדעת : ... “ לזכר ברית עולם } ” ... שם , ט , טז . { יש ומילה מקראית טעונה במקום הופעתה ביותר מאחד ממובני שורשה . במצווה הניתנת לאברהם ולזרעו אחריו ביום ברית השבועה : ... “ ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם } ” ... שם , יז , יב , { לדוגמה , מורה המילה “ זכר” בפשטה על מין האדם , אך ניכר בה גם תוכן של ‘ , ’זכר כעולה מזיקתה לתואר המורה על . 1 טענת חוקרי הלשון שהמונחים איש אשה נגזרים משורשים שונים - וראה : e Hebrew , and Aramaic Lexicon of the Old Testament ‘ , ’אשה כרך , ’א עמ’ - 93 היא בעלת חשיבות משנית לענייננו , שכן מבין כל שמות העצם האפשריים לציון בת הזוג של האיש נבחרה בראר שית השפה העברית ובתורה המילה אשה . מקרב היוצרי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים