ז. שיבת האדם לאלוהיו

כתבנית ששה + אחד במחזורי שבעת ימים ושבע שנים , או בחלוקת חובות הבאים בברית שפרט הושע { ב , כא-כב , { ששה מחזורי הזמן הקבועים וששה פרקי החיים הקודמים הם תנאי לאדם , שעה שמחזור הזמן השביעי והשלב החיים השביעי : המשכיות הקיום לאחר המות , נתונים ביד אלוהים האחד , בורא האדם ויוצרו . המקרא אמנם ממעט דברים על השלב השביעי , כטעם מדרש החכמים : ' העולם הבא , 'נעלם אך לבטח אין לקבל את עמדת החוקרים המאחרים את ראשית האמונה המקראית בקיום שלאחר המות לימי המקדש השני : ראשית , האמונה בהמשכיות הקיום רווחה במזרח הקדום ואין להניח כי העברים , ולאחריהם בני ישראל , לא הכירו או הפחיתו מיכולות אל עולם להבטיח לנאמניו הבאים עמו בברית עולם צורת המשכיות זו . שנית , מחזורי זמן קבועים וגדולים כמחזור היובל מאפשרים אמנם את שמירת זכר המתים מדור לדור , אך יש בהם מענה חלקי בלבד לבקשת האדם הטבעית להמשכיות : ' , 'לעד שהרי שנת היובל היא מצווה התלויה בארץ ואפשרות גלות העדה מהארץ בשל הפרת שבועת הברית מוכרת בתורה היטב . . 1 'אנליל ונינליל-הולדת אל , 'הירח בימים הרחוקים ההם , עמ' 71 ואילך . . 2 ' שבע שנים' [ משך חג 'זכרו' -ה באמ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים