ג. פדיון-הבן

בהמשך לזיהוי מועד הלדת הבן עם מחזור היום , ופרק ברית מילת הבן הזכר עם מחזור שבעת הימים ויום השבת , חופף המועד השלישי במחזור החיים : פדיון הבן הזכר הבכור , למשך מחזור תנועת הירח : ... " מבן חדש תפדה } " ... במדבר יח , טז . { ברקע למתן מצוות פדיון-הבן עומדת ההתגלות למשה ואהרן במצרים בראש החדש הראשון , בה קבע אלוהים כי : ... " החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה } " ... שמות יב , ב , { והבטיח כי בליל מלוא ירח חודש זה יכה בכל " בכור בארץ מצרים " { שם , יב } ויוציא את עמו מגלותו . . 1 תמיכות נוספות לזיהוי יום ברית השבועה עם היום השביעי בהמשך . . 2 בניגוד למצוות מילת הערלה החלה רק על בן זכר מקיפה מצוות שמירת השבת את החברה על כל רכיביה { שמות כ , ט . { לחילול השבת כזכור גם השפעה ברמה הלאומית : גלות מהארץ { ויקרא כו , לד-לה . { . 3 מכיוון שלהוציא את נח , בני ביתו והבאים בתיבה המית אלוהים בימי המבול : " כל בשר ... וכל האדם " { שם , ז , כא , { נמצא כי נח , כמו האדם הראשון , הוא אבי האנושות . . 4 זיהוי מועד ההתגלות כחל בראש החדש הראשון מובן על רקע ציווי אלוהים למשה ואהרן לדבר לכל עדת ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים