ה. שבת הארץ ~ שמיטה

המאפיין הבולט במחזור שבע השנים בתורה הוא הבחנת שש שנות עבודת הארץ מהשנה השביעית , בה נתבע העם לנוח מעבודת הארץ , לשמוט שדותיה ולהותיר את יבולה לנזקקים : אדם וחיה . וראה : ... " כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת : 'ה-ל שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה : ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת ל-ה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר : את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ : והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך : ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל } " ... ויקרא כה , ב-ז . השווה : שמות כג , י-יא . { הבחנת שש שנות עבודת הארץ מהשנה השביעית , והחזרה להדגשה בציטט על השורש ש-ב-ת בתיאור ייחוד השנה השביעית ~ שנת השמטה מבליטים את הקבלת מחזור שבע השנים למחזור שבעת הימים . כעולה מראש הציטט מוגבלת עשיית מצוות שנת שבת הארץ רק לארץ שאלוהים נתנה בברית שבועה לאברהם ולזרעו משרה , דבר המחזק את קישור מחזור שבע השנים למקום המיוחד לעם ישראל : ארץ כנען , ואת ההכרה שאי שמירת שבת הארץ , כאי שמירת השבת , מערערת את שבת העם בארצ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים