תוכן העניינים

עמודים הקדמה כללית 6 - 5 חלק ראשון : מבואות פרק : 1 חגים בשבעה מעגלים : 20 - 7 הקדמה א . יום ב . חודש ~ ירח ג . שנה ד . שבעת ימים ~ שבת ה . שבת הארץ ~ שמיטה ו . שבת הארץ ~ יובל ז . גלות-שיבה פרק : 2 שבעת מועדי מחזור החיים 58 - 21 הקדמה א . יום הולדת ב . ברית-מילה ג . פדיון-הבן ד . בגרות וכניסה לעדת ישראל ה . ברית הזוגיות ו . מוות , והוא לקברות יובל ז . שיבת האדם והעם לאלוהים פרק : 3 אל ראשית הזיכרון העברי 80 - 59 הקדמה א . עיונים בתכולת השורש ז-כ-ר ב . אברהם : אבי הזיכרון , הלשון והמועדים העבריים חלק שני : מועדי החודש השביעי פרק : 4 מיום הברית ליום זיכרון תרועה ולראש השנה 110-83 הקדמה א . התוכן אשר בשמות ב . מחזורי גלות-שיבה והיפוכי חציוני השנה ג . בימי שיבת ציון פרק : 5 יום הכיפורים העברי 140-111 הקדמה א . סיפורו של יום הכיפורים העברי ב . עיון נוסף בסיפור המועד העברי פרק : 6 חג סוכות , אפרים ובית דוד 190-141 הקדמה א . מסכות לסכת וחזרה  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים