בראשית הדרך

גבריאל זלדין על מועדי החודש השביעי העבריים במקרא הוצאת ראובן מס ירושלים גבריאל זלדין בראשית הדרך על מועדי החודש השביעי העבריים במקרא הוצאת ראובן מס י ר ו ש ל י ם of the Seventh Month The Hebrew Biblical Festivals GABRIEL ZELDIN מסת”ב © ISBN 978-965-09-0293-3 כל הזכויות שמורות , תש " ע להוצאת ראובן מס , ירושלים  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים