מפתחות

מפתח שמות חכמי ארץ ישראל ובבל אבא אומנא 41 אבא אוריין איש ציידן 22 אבא גוריין איד צדיין 22 אבא גורייא 22 אבא שאול 22 רבי אבא בר איבו = רב 156 , 140 , 139 , 125 , 122 , 88 , 87 , 83 , 47 , 46 רבי אבא בר כהנא 223 , 222 , 30 רבי אבהו 203 , 189 , 35 , 12 , 7 רבי אבון 158 רבי אבין 241 , 68 אביי 257 , 40 רבי אושעיא 97 רבי אחא 256 רב אחא 42 רבי אחא בר יעקב 189 אידי בר אבין 63 רבי אלעאי 171 , 54 , 22 רבי אליעזר [ בן הורקנוס 212 , 208 , 205 , 171 , 117 , 116 , 115 , 114 , 113 , 112 , 111 , 110 , 109 , 108 , 107 , 106 , 105 , 104 , 102 , 101 , 100 , 99 , 98 , 97 , 96 , 95 , 94 , 93 , 92 , 89 , 85 , 82 , 14 : [ אלישע בן אבויה 258 רבי אלעזר בן עזריה 114 , 113 רבי אלעזר – רבי לעזר [ בן פדת ] 247 , 210 , 209 , 78 , 77 , 76 , 75 , 74 , 73 , 64 , 63 , 46 , 27 ר' אלעזר ברבי שמעון / ר' אלעזר ברשב " י 69 , 68 , 67 , 66 , 65 , 64 , 63 , 62 , 61 , 58 , 14 רבי אלעזר המודעי 246 , 245 , 164 אמא שלום 205 , 111 , 110 , 109 , 89 רב אסי 43 בן עזאי [ שמעון בן עזאי ] 88 , 86 , 85 , 83 בר דרומא 79 , 78 , 77 , 75 ברו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים