"ליסטאה בליסטיותיה ידע" [ליסטים בליסטותו ידע]

הכול בגלל שלוש מלים - [ דרמה בחמש תמונות ] תמונה ראשונה : ר' יוחנן וריש לקיש בירדן יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא יום אחד היה שוחה רבי יוחנן בירדן חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה ראה אותו ריש לקיש וקפץ לירדן אחריו אמר ליה : חילך לאורייתא אמר לו ר' יוחנן : כוחך [ גבורתך , [ לתורה אמר ליה : שופרך לנשי אמר לו ריש לקיש לר' יוחנן : יופייך לנשים אמר ליה : אי הדרת בך אמר לו ר' יוחנן : אם תחזור בך [ מדרכך ] יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי אתן לך את אחותי שהיא יפה ממני קביל עליה . קיבל עליו [ ריש לקיש לחזור בו מעיסוקו , מדרכו . ] בעי למיהדר לאתוייה מאניה ולא מצי הדר רצה לחזור להביא בגדיו , ולא יכול לחזור [ מאחר שחזר בו מדרכו , כבר לא היה בכוחו אפילו לקפוץ כדי להביא את בגדיו ] אקרייה ואתנייה ושוייה גברא רבא לימדו מקרא ומשנה ועשאו איש גדול . * הדרמה פותחת במילים " יום אחד " - פתיחה מובהקת לסיפור עלילה , שביום שהתרחש אירע מאורע מיוחד ומסעיר . ר' יוחנן נראה שוחה בירדן . ראה אותו שמעון בן לקיש , וקפץ אחריו המימה , ככל הנראה כדי לשהות בקרבתו . אולי רצה לשוחח עימו , אולי השתוקק להתקרב לעולם שר' י...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים