הרהורי עבירה

אמרו רבותינו : אשה שהיא מתייחדת עם בעלה , והוא משמש עמה (*) והיא נותנת עיניה באחר בשעת תשמיש אין לה ניאוף גדול מזה , שנאמר : " האשה המנאפת תחת אישה תקח את זרים " ( יחזקאל טז , לב ) וכי יש אשה שמנאפת תחת אישה ? (**) אלא זו שפגעה באיש אחד ונותנת עיניה בו והיא משמשת עם בעלה ולבה עליו . שאל מלך הערביים את רבי עקיבא : אני כושי ואשתי כושית וילדה לי בן לבן (***) אני הורגה שזינתה תחתי !? א " ל : יש לך צורות [ איקונות ] בתוך ביתך ? א " ל : הן ! א " ל : צורות ביתך לבנות או שחורות א " ל : לבנות א " ל : כשהיית עסוק עמה נתנה עיניה בצורות וילדה כיוצא בהם . ואם תמיה אתה על הדבר למוד מצאנו של יעקב מן המקלות היו מתייחמות . שנאמר : " ויחמו הצאן אל המקלות " וגו' ( בראשית ל , לט ) והודה מלך ערביים לר' עקיבא . [ תנחומא " נשא , " יג , מהד' באבער טז ע " א ] [ כן ראו : תנחומא " נשא , " מהד' אשכול עמ' תרעט , במדבר רבה , ט לד , מהד' מירקין ט עמ' ] 212 83 פורסם ב " עלי שיח " החוגים לספרות - בעריכת ידידיה יצחקי ולאה שניר ברית התנועה הקיבוצית , גליון , 40 אביב תשנ " ח , . 1998 (*) בנוסח במדבר רבה : בשעה שהאשה מייח...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים