'תורה היא וללמוד אני צריך'

חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה , שנאמר : " ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך " וגו' ( דברים ו , ה ) [ בבלי , ברכות , נד ע " א ] באחת מן הסוגיות במסכת ברכות , מפרטים חכמינו ומנסחים את לשון הברכה שיברך אדם על כל דבר שרואות עיניו ועל כל מקום אליו נושאות אותו רגליו : הרואה חמה בתקופתה – אומר ... [ ברכות , נט ע " ב ] הרואה הים – אומר ... על הגשמים – אומר ... הנכנס לכרך – אומר ... [ שם , ס ע " א ] הנכנס לבית המרחץ – אומר ... הנכנס להקיז דם – אומר ... הנכנס לבית הכיסא – אומר ... [ שם , ס ע " ב ] הנכנס לישון על מיטתו – אומר ... הדיון מתגלגל עד חזרתו אל הפסוק הפותח את הסוגיה : " ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך " וגו' ( דברים ו , ה , ( ומתמקד ברבי עקיבא ובמדרש על הפסוק : בכל נפשך - אפילו נוטל את נפשך . מפה הוא מתגלגל אל סיפור תפיסתו של רבי עקיבא , אל שהותו בבית האסורים ופגישתו עם פפוס בן יהודה , ומשם אל סיפור המופת על הוצאתו להורג 64 " ואהבת את ה' אלהיך " תניא רבי אליעזר אומר : אם נאמר " בכל נפשך " למה נאמר " בכל מאודך ... ?" רבי עקיבא אומר : " בכל נפשך " ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים