העדרן של אידיאולוגיות קיצוניות

הסכם זה בעקרונות היסוד של המחשבה המדינית האמריקנית מתבטא בין השאר בהעדר אידיאולוגיות קיצוניות ומהפכניות , השוללות את המשטר הקיים הן מצד . 1 ראה כרך א , » מ' , 12 הקרה . 5 השמאל והן מצד הימין , אשר התסיסו את החברה האירופאית החל במהפכה הצרפ תית עד לימינו אנו . העובדה שהמפלגות הגדולות בארצות הברית לא היו בעלות אופי אידיאולוגי ולא נבדלו אחת מהשנייה בדרך הניגוד האידיאולוגי מסתברת אף היא בתוקפו של הסכם זה . שתי עובדות אלה , העדר תנועות אידיאולוגיות מהפכניות גדולות ואופיין הבל תי אידיאולוגי של המפלגות הגדולות בארצות הברית ראויות במיוחד לתשומת לב , בהתחשב בשינויים הכבירים שחלו במשך המאה התשע עשרה והמאה העשרים במבנה החברה והכלכלה של ארצות הברית ושהביאו לשינוי ראדיקאלי באופיה של החברה האמריקנית . במבוא לכרך הראשון ביקשנו להסביר את הרציפות וההמשכיות כמו גם את היציבות של הסכם מחשבתי זה בדרך של הסבר כללי , וניסחנו אותו בזה הלשון : 'במקום שבו מושתתת אחדות החברה הלאומית על הסכם אידיאולוגי , המת גלם במערכת המוסדות של המדינה , מצטמצם ביותר התחום של הסטייה האידיאולוגית והמחשבתית של יחידים וקבוצות' ....  אל הספר
מוסד ביאליק