אל אלברידג' ג'רי

[ םילאדלםיה , 26 בינואר [ 1799 אדוני היקה — יקרתך מיום 12 בנובמבר הגיעתני לבטח בידי מר ביני , אך לא קודם יום 28 בדצמבר , כי לא הגעתי לכאן אלא שלושה ימים ימים לפני התאריר ההוא . קבלתה גרמה לי נחת רוח מרובה . קרבת הנפש שבינינו כחברים עובדים לעניין אחד , גילויי האמון ההדדי זה מקרוב שקדמו לשליחותך , הכיוון רב העניין שזו נטתה בו , ובייחוד ומבחינה אישית במידה שהיא נוגעת בך , עשוני להוט לשמוע ממך בחזירתך . כל שכן , לאחר שהייתי , כל ימי העדרך , ומאז שובך , מטרת תמיד לכל מיני דיבות שיש לאל ידן של הרשעות והשקרות להמציא ושל העיתונות והנואמים ברבים , או המכתבים ביחידות להפיץ ... לשם הזמת דיבות אלה וכל כיוצא בהן בעתיד , לקדם פני הרעה , אצהיר בפניך את היאני מאמין' המדיני שלי > מתוך ביטחון כי תראה מעתה כל קטרוג עלי שהוא בניגוד לאופיו , כנושא בפניו חותם של שקר ועלילת שוא . הריני אפוא מבקש בכל לב ונפש , שחוקתנו הפדראלית הנוכחית תתקיים קיום שאין לערערו , ברוח משמעותה האמיתית שבה נתקבלה על ידי המדינות , זו , שבה הטיפו לה שוחריה , ולא בזו שהבינוה מנדיה , כי על כן היו למנדיה , ואני מתנגד למונארכיזאציה של ת...  אל הספר
מוסד ביאליק