מגמת הספר

ספר זה שונה במידת מה מן המתכונת המקובלת של אנתולוגיות , המבקשות להביא לפני הקורא מבחר מייצג של המחשבה המדינית בתקופה מסוימת או בחברה מסוימת נכללו בו באותה מידה תעודות הלקוחות מתחום העשייה המדינית כחיבורים עיוניים בתחום המחשבה המדינית והחברתית , וגם בין אלה מעטים בערך החיבורים שאופיים עיוני צרוף . מטרת רוב החיבורים שנכללו במבחר זה היא מעשית להבהיר בדרך הניתוח התיאורטי סוגיות , שהיתה להן חשיבות אקטואלית ושנתעיררו מתוך התמודדות של יחידים וקבוצות בבעיות מדיניות וחברתיות , שדרשו פתרון . מבחר זה מבקש אפוא בעיקרו לשקף את המחשבה המדינית והחברתית של החברה האמריקנית בדרך התפתחותה ההיסטורית , מהתחלותיה בראשית המאה הי"ז ועד העצמותה כמעצמה עולמית בימינו . מספר שיקולים הדריכוני בנקיטת גישה זו . כל מחשבה פוליטית מתייחסת מעצם עניינה ומהותה לחברה שבה היא עולה , אף אם מטרתה לבנות תיאוריה כללית של מדינה ולבססה על הנחות מדעיות הגזורות מניתוח פינומנולוגי , פונקציונאלי או השוואתי היסטורי . נקודת הראות , היקף הידיעה ודרך ההבנה , האופק המושגי והפילוסופי יהיו לעולם תלויים בעמדת התצפית של הצופה , וזו תוגדר על ...  אל הספר
מוסד ביאליק