פרק שמיני דיון ומסקנות

מטרת המחקר העיקרית . לבדוק את מידת הצלחתה של היוזמה הבית ספרית העונה על צורן מקומי ומבוצעת בצורה יזמית ומשתפת , לחולל שינוי , להוות תגובה על התמורות מסביב ולמלא את הצורן הקיים לעומת היוזמה הכפויה על ידי גורמי חוץ . ההשערה המרכזית של המחקר : ליוזמה החינוכית בבית הספר סיכויי הצלחה יותר מכל יוזמה כפויה מבחוץ , ובכוחה לשנות תפישות , עמדות , התנהגויות ותהליכים בית-ספריים ותהווה חלק ממענה ותגובה לתהליכי המודרניזאציה והגלובאליזאציה העוברים על העדה הדרוזית . הנחת היסוד הייתה שבית הספר בכפר הדרוזי משקף את המציאות התרבותית-חברתית בקהילה , וטמונים בו האפשרויות והפוטנציאל לא רק להגיב לתמורות ולשינויים מסביב ואף להוביל שינויים ותהליכים . הנחה זו נלקחה בחשבון מכיוון שהחברה הדרוזית בישראל עונה על ההגדרה של חברה בתהליכי מודרניזאציה , שינוי וגיבוש מחדש כחלק אינטגראלי מהחברה הישראלית בכללותה הנמצאת בתהלין גיבוש ( כהנא וקופרשטיין , . ( 1980 כתוצאה מתהליכי השינוי בערכים המסורתיים ואימוץ ערכים מודרניים , עליית חברת השוק והתגברות שיקולים כלכליים , מתחוללת ירידה מתמדת במרכזיותם והשפעתם של המבנים המסורתיים ה...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'