תרשים מספר ‭:4.9‬ מודל המערכת הפתוחה על פי ‭.Decker"l979‬