תוכן עניינים

הקדמה 9 פרק ראשון : תולדות הקשרים בין הדרוזים ליהודים 1 1 עד תחילת המאה ה20- פרק שני : תמורות בחיי הדרוזים בתקופת המנדאט הבריטי 15 1948-1918 פרק שלישי : הדרוזים בין עימות , נייטראליות וגישושים 28 1930-1918 פרק רביעי : הדרוזים מניטראליות לגישושים- מיעוט במלחציים 44 בין הערבים ליהודים 1936-1930 פרק חמישי : הדרוזים בשני המחנות : היהודי והערבי 55 1939-1936 פרק שישי : הקשרים בצלה של מלחמת העולם השניה 89 1947-1939 פרק שביעי : מיסוד הקשרים במהלד מלחמת 101 1948 סיכום 8 ו 1 הערות 125 רשימה ביבליוגראפית נספחים : - מפות - 161 תמונות - מסמכים  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'