פרק שביעי ר' שמשון משנץ וחבריו בצרפת

נא ] אחרי מותו של הר"י עמד בראש בית המדרש בדמפייר תלמידו הוותיק , ר' יצחק בר' אברהם . הוא היה נכדו של ר' שמשון הזקן מפלייז : c אף זכה להיות תלמידו של רבנו תם בטרויש , והעיד בפני רבו הר"י על מעשים שאירעו שם , והר"י הסתמך עליהם הלכה למעשה . ר' יצחק בר' אברהם ידוע בספרות בעיקר בראשי תיבות ריצב"א , אולם יש שהוא נזכר בשם ר"י הבחור , כדי להבחין בינו ובין רבו ר"י הזקן ג , ואף נקרא ר"י מדמפירא או ריב"א . אביו של הריצב"א , ר' אברהם , לא היה מגדולי התורה , אבל מסתבר שנודעה לו חשיבות בחיי הציבור . הר"י מזכירו בתואר 'הנדיב ר' אברהם' /> ור' מאיר בר' טודרוס הלוי אבולעפיה מטולידו כתב עליו : 'החסיד הקדוש נדיב נדיבות יעץ ר' אברהם תנצב"ה . ' הריצב"א נתקבל כפוסק מובהק בדורו ובדורות שלאחריו . בהוראותיו ובתשו נ עי' לעיל , עמ' 2 . 118 ספר פסקים סי' ע"ה , אסף , ספר היובל למארכס , עמי י"ח . והעניין נמצא גם בתמים דעים סי' פ"ז . אסף שם , הערה , 11 צ"ל : אמר לנו , וכ"ה בכ"י אוקספורד והערד . 13 צ"ל : טעם . 3 תוספות יומא כ ע"א ד"ד . איברים , שו"ת מהר"ם ב"ב דפוס למברג תק"ה , מרדכי כתובות סי' רכ"א . ור' גם תוס' יומ...  אל הספר
מוסד ביאליק