פרק רביעי תלמידי רבנו תם בצרפת

נא ] ר' שלמה לוריא כותב , כי 'שמונים בעלי תוספות היו בפרק אחד לפני רבנו תם וכל אחד הגיע להוראה ... ותלמידים לרוב בלי מספר' . בפרק זה ובזה שלאחריו נעסוק בפעולותיהם ובתלמודם של עשרים ושמונה חכמים שישנה עדות לגבם , שהיו תלמידיו של רבנו תם , מהם שחיו ופעלו בצרפת , באנגליה , בקהילות הריינוס ובדרום אשכנז , בארץ כנען היא ביהם , בקרנטן , בהונגריה ובקיב שברוסיה , ובמספר נוסף של חכמים שעמדו בקשר עם רבנו תם והושפעו מדרכו . אחדים מבני דורו של רבנו תם ראו את עצמם כתלמידיו , אף על פי שלא שמעו תורה מפיו , ולכל היותר היו מריצים אליו את שאלותיהם ומקבלים את מרותו . ביניהם היו גם זקנים וגדולים ממנו בשנים . נפתח בסביבה הקרובה , במקום מושבו השני של רבנו תם אחרי יציאתו מרמרו , היינו בטרויש . ( Troyes ) בעיר זו חי ר' יוסף בן משה , הנקרא גם ר' יוסף פ 1 רת , או פ 1 רת סתם , והידוע גם כר' יוסף דון בנדיט . הוא לא היה בנו של הרשב"ם , כדברי בעל ספר היוחסין . 'ר' יוסף פורת החריף בן הרשב"ם' , וגם נסיונו של גרו ס לעשותו לנכדו בזה שהוא מייחס לרשב"ם בן בשם משה — אין לו על מה לסמוך , 3 ואף אין מקום להשערתו שהיו שני יוסף...  אל הספר
מוסד ביאליק