תוכן העניינים

כרך ראשון הקדמה למהדורה הרביעית 11 הקדמה למהדורה הראשונה 13 פרק ראשוז התהוות התוספות ומקומן בלימוד התורה 31—17 לימוד התורה בצרפת r הסביבה הנכרית ; הד החיים ! השם תוספות ; התהוותן , תפקידן והתפשטותן ; התוספות שלנו , הדפסתו ותפוצתן ; ביקו רת והסכמה . פרק שני בעלי התוספות הראשונים בצרפת 59—32 המקורות והמחקר ; תלמידי רש"י ; ר' שמעיד ; , פירושי הריב"ן ; ר' מאיר ותוספותיו 1 הפירוש לנזיר ; הרשב"ם , מפרש המקרא , ופירושיו לתלמוד ; תוספותיו ופסקיו ; אחיו הריב"ם ור' שלמה . פרק שלישי רבנו תם 113—60 אישיותו והערכתה ; בני משפחתו , עסקיו ויחסיו לעולם הנכרי ; גדלותו בתורה , מעמדו וסמכותו ; דרכו בלימוד התורה ובבירור ההלכה ; הוויכוח עם ר' משולם והרקע שלו ; הגהת ספרים ; מנהגים של ראשונים ; היחס לרש"י ; סגנונו הקשה של רבנו תם ; ההשוואה עם אבילארדוס ; הליכותיו ומנהגיו ; היחס לבעיות זמנו ; תקנותיו ; ספר הישר , התהוותו , יסודותיו ויחסו לשאר חיבוריו ; תשובותיו ; 'ספר הישר הקטן' ; רבנו תם כמדקדק ; פיוטיו ; לשונו וסגנונו ; גזירת בלוייש ; תגובתו על המאורע ; פטירתו . פרק רביעי תלמידי רבנו תם בצרפת 164—114 ר' יוס...  אל הספר
מוסד ביאליק