יתרת הכבד.

—בשם זה נקרא חלק מגוף הבהמה הקרבה למזבח' והוא נכלל בתוך החלבים או האימו רים המוקטרים על המזבח והאסורים באכילה ( שמ' כט'כב : יתרת הכבד - מאיל המילואים ; שמי כט'יג : היותרת על הכבד — מפר המילואים ; וי' ט'י : היותרת מן הכבד — מעגל החטאת , ( השבעים מתרגמים : , ? X >^ 6 xov 1 \ , naxoc כלומר אונה של הכבד' והוא תרגום לא מדויק כל צרכו , שאינו אומר לאיזו אונה הכוונה . מדויק יותר הוא הלשון שבתרגומים הארמיים : חצרא דכבדא' שפירושו אצבע ( בערבית ZfH אצבע קטנה שביד או ברגל ' ( וכן בסורי : חנצרא דכבדא' וכוונתם לאונה בצורת אצבע' שהיא כנראה זו הנקראת lobus caudmus באנטומיה . בכיוון אחר תרגמה הוולגאטה : , rctkuium iecoris כאילו רשת ( שסביב ) הכבד ; ודומה לו הפירוש המובא בדברי רש"י : טרפשא דכבדא' ומכאן גם הדעה שהכוונה לסרעפת' למחיצה השרירית המפרידה בין חלל החזה ובין חלל הבטן . הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה' סדר קדשים' נוטה אחר הדעה הראשונה' שכן הוא אומר שם : ויותרת הכבד הוא הקצה התחתון היוצא ממנו כמו הבוהן מן היד . גם המשנה משתמשת בביטוי אצבע הכבד ( תמיד ד'ג ' ( וגם במונח השאול . מארמית' חצר הכבד ( כלומר...  אל הספר
מוסד ביאליק