יתנן.

- עיר בנגב יהודה' הנזכרת אחר חצור ( יהו' טו'כג . ( בשבעים B כמקום חצור ויתנן : . Aaogtcovaiv מרגליות משער' שגרסה זו נשתבשה . AOSQ l & vmvn כלומר חצר יתנין . אבל סבר ששם המקום נשמר כשמו של ואדי אם את'נאן' מדרום לביר אל משאש' והציע לזהות את יתנן עם א ג'בךיה באר שעל יד אותו נחל' אבל לא הביא הוכחות ' ארכיאולוגיות להשערתו . ויש סוברים שהמקים נקרא על שם אתנן . הנזכר ברשימת היוחסין של יהודה ( דה"א ד'ז . ( וע"ע אתנן . MARGOLIS , BJG , 194 : ABEL , GP 2 , 351 ש"ל את הכינוי חותן משה לרעואל ולא לחובב . על ידי הסבר זה מתיישבת גם הפצרתו של משה בחובב להיות מדריכם של בני ישראל במדבר ( במי י ' כט לב ' ( שכן מסתבר יותר שביקש משה שירות כזה מאחי אשתו מאשר מחותנו הזקן . תמונה זו המצטיירת מדברי התורה אינה מכוונת עם הכתוב בשופי ד'יא' המציין את חובב בפירוש כחותן משה ומייחס אותו לקינים . לשם יישוב הסתירה הראשונה פירשו חוקרים מרובים כאן את המלה חותן במשמעות חתן' ומהם שגרסו  אל הספר
מוסד ביאליק