2. ישראל.

— ישראל' בית ישראל' בני ישראל' הם שמות שהמקרא מכנה בהם את עם ישראל המתייחס על יעקב — הוא ישראל . בלשון שירה' ובה בלבד' משמש השם יעקב כנרדף לישראל' ולרוב הוא בא בהקבלה אליו . ייחוסו של עם ישראל אל איש המכונה בשם זה מכוון עם שיטת ההיסטוריוגרפיה המקראית' המייחסת כל עם ועם אל אב אחד' ששמו נקרא על האומה' הנחשבת כיוצאת חלציו ( ע"ע יחס . ( אלא שבנידון שלנו שוויון השמות של העם ואביו אינו ברור כבשאר העמים' שהרי אבי האומה נקרא יעקב מעיקרו' וגם לאחר שהוגד לו : לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל ( בר' לב'כט ; והשווה שם' לג ) עדיין הוא נקרא ' בשמו הקודם יעקב בכתובים רבים' שלא כדין שרי ואברם , שמשנשתנו שמותיהם הכתוב מכנה אותם בכל מקום בשמותיהם החדשים : שרה ואברהם . מכאן באו החוקרים לכלל סברה' שלא ניתוסף ליעקב השם ישראל אלא בתוקף השיקול , שנאה לו שם זה כאבי עם ישראל . בעלי סברה זו הרווחת סבורים הם' שלא יצא השם ישראל לשמש כשמו של העם אלא בתקופת נדודי השבטים לאחר יציאת מצרים' ומהם שמפליגים ומאחרים את תחילת שימושו כשם עם עד לברית שכם שנכרתה בתקופת הכיבוש ( יהוי כד . ( הדעה המאחרת את השם ישראל לסוף ימיו של...  אל הספר
מוסד ביאליק