ישר.

- מבני כלב בן חצרון ( דה"א ב'יח . ( על שאלת ייחוסו ע"ע יריעות ; עזובה ; בשבעים Awaaa ^ : A B היינו י ( ה ) ו ; שר ( לעניין השמטת היו"ד בתעתיק השבעים השווה למשל יויקים' בשבעים : xhoaxei / u מכאן מסתבר' שאין השם ישר אלא צורתו המקוצרת של השם התיאופורי יוישר' היינו הי הוא ישר . לרעיון השם השווה כתובים , כגון : טוב וישר הי ( תהי כה , ח ;( צדיק אתה הי וישר משפטיך ( תהי קיט , קלז , ( המעידים על קרבת השם ישר אל השמות התיאופוריים המורכבים ביסודות טוב או צדק . לשימוש היסוד ישר עצמו בשמות עצם פרטיים השווה ישורון ( ע"ע ' ( את השם השמי המערבי ; ia-sa-ru-um ואולי גם שמות אכדיים' כגון : . I-shar-a-khi 'sharri ishar- NOTH , IPN , 189 ; BAUER , Oslkanaanaer , 30 , 76 ; STAMM , ANG , 122 , 195 ש"ל  אל הספר
מוסד ביאליק