ישפן.

—בן ששק ; ראש בית אב ( דה"א ח'כב . ( אביו נמנה עם אחיהם של בריעה ושמע , ראשי האבות ליושבי אילון ( שם יג'יד . ( וע"ע כריעה ; ששק . בשבעים . Eacpav : A ; locpav : B על הוראת השם ע"ע ישפה . מ  אל הספר
מוסד ביאליק