ישעיהו, ס' ישעיהו.

-נא ] מקומו בספרי המקרא . — הראשון בספרי נביאים אחרונים . קודם הוא לס' ירמיהו' וכך הוא סדר הספרים אצל בעלי המסורה ובכ"י ספרדיים . ביד בן סירא כבר היו הספרים מסודרים בסדר זה ( בן סירא מח'לא לד ; מט'ח-יד . ( גם בשבעים וברשימות של ספרי המקרא אצל אבות הכנסייה הנוצרית בא ם' ישעיהו לפני ס' ירמיהו' אלא שהם מקדימים את תרי עשר לסי ישעיהו . אבל בברייתא על סדרם של ספרי המקרא ( ב"ב יד'ב ) בא ס' ישעיהו אחרי ס' ירמיהו ויחזקאל ולפני תרי עשר' וכך הוא סדרם של נביאים אחרונים גם בכ"י צרפתיים ואשכנזיים . בגמרא ( שם ) ביארו ואמרו' שסידור בלתי כרונולוגי זה הוא לפי המשך התוכן של הספרים בעניין נבואות החרבן והנחמה ( מלכים סופו חרבן' ירמיה כולו חרבן' יחזקאל ראשיתו חרבן וסופו נחמה' וישעיה כולו נחמה . ( נראה שסידור זה נוהג היה בלימוד הספרים בבתי האולפן' ולא כדעת רנ"ק ואחרים' שסידורה של הברייתא מיוסד על זכר עמום של העובדה שחלקו השני של סי ישעיהו מאוחר הוא לס' יחזקאל' שהרי עובדה זו לא היתה ידועה עוד לבן סירא . לפי צורתו שבידנו' כולל הספר את נבואותיו של ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים' שניבאן בימי עוזיהו' יותם' אחז...  אל הספר
מוסד ביאליק