ישעיה, ישעיהו.

- א ) בן אמוץ הנביא' וע"ע - . ב ) ראש המשמר השמיני שקבע דויד לעבודה בבית המקדש ( דה"א כה'טו ' ( והוא מבני ידותון ( שם' ג — . ( ג ) מצאצאיו של אליעזר בן משה ( דה"א כו'כה . ( על ייחוסו הבלתי ברור ועל תפקידיו ע"ע אליעזר ב . — ד ) בנימיני ' הדור השביעי לפני סלא שהוא מן המתיישבים בירושלים בסוף ימיו של נחמיה ( נחמי יא'ז . ( —ה ) בן עתליה' ראש בני עילם שעלה עם עזרא ( עז' ח'ז — . ( ו ) לוי מבני מררי ' אחד הלויימ שנענו לבקשת משלחת עזרא לעלות לארץ ולשמש משרתים בבית המקדש ( עזי ח'יט — . ( ז ) מצאצאיו של זרו בבל > נזכר בכתוב : ובן חנניה פלטיה וישעיה ( דה"א ג'כא . ( ככל הנראה צריך לגרוס בכתוב זה עם כמה כתבי ידות ועם השבעים : ובני חנניה' ויהיה ישעיה בן חנניה . וע"ע דויד' בית דויד . השם שכיח בצורתו המאוחרת ישעיה בכתבי יב' ובצורתו העתיקה הוא נזכר בחותמת : לישעיהו נבן ] חלקיהו . וכמו כן נמצאו על חותמות השמות המקוצרים ישע וישעא . משמעות השם היא ה' ישע' כלומר הושיע' והשווה אליו גם את השם הושעיה .  אל הספר
מוסד ביאליק