ישמעיה, ישמעיהו.

- א ) הגבעוני נזכר ברשימת גי' בורי בנימין שעברו משאול אל דויד בשעה שהיה בציקלג ( דה"א יב'ד . ( הוא מכונה גיבור בשלושים ועל השלושים' ומכאן פתח להשערה שנתגבש מוסד השלושים כבר באותם הימים ( ע"ע גיבורי דויד . ( להשערה זו מסייע גם היעדר השם ישמעיה ברשימות גיבורי דויד שבשמ"ב כג ובדה"א יא' המשקפות כנראה את הרכב מוסד השלושים בימי המלוכה . — ב ) בן עובדיהו' ממונה על שבט זבולון בימי מלכותו של דויד ( דה"א כז'יט ' ( וכאן בא הכתיב ישמעיהו . בשבעים : , Za / xaiag היינו : שמעיה . על משמעות השם ע"ע ישמעאל . ROTHSTEIN-HAENEL , 223 O  אל הספר
מוסד ביאליק