ישמעאל, ישמעאלי.

-בן אברהם מהגר ( בר' טז'טו ;( ואביהם של שנים עשר נשיאי אומות הישמעאלים ( ברי יז'כ ; כה'טז . (  אל הספר
מוסד ביאליק