ישמעאל.

— א ) בן אברהם , שילדה לו הגר פילגשו ; וע"ע — . ב ) אחד מששת בניו של אצל ( דה"א ח'לח ; ט . מד , ( הנמנה ברשימות היוחסין של שבט בנימין כאחד מצאצאיו של שאול . וכיון שאצל ( ע"ע ) שם מקום הוא בארץ בנימין , יש לראות את בניו של אצל כבתי האבות שהתייחסו על המשפחה שגרה באצל . — ג ) אבי זבדיהו הנגיד ליהודה בימי יהושפט ( דה"ב יט'יא — . ( ד ) בן יהוחנן ( דה"ב כג'א ;( אחד משרי המאות שבאו בברית עם יהוידע הכהן הגדול ( ע"ע ) וסייעו בידו להמליך את יואש . — ה ) בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ( מל"ב כה'כה ; ירי מא'א . ( לפי הצעתו של ייבין' סבו של ישמעאל בן נתניה הוא אלישמע בן המלך' ששמו נזכר בחותם מאותה תקופה ( וע"ע אלישמע . ( ישמעאל היה אחד משרי החיילים , שבאו אחר החרבן אל גדליהו ( ע"ע ' ( היושב במצפה' שהיה ממונה מטעם הכשדים על הנשארים ביהודה . ישמעאל ועשרת אנשיו רצחו בערמה את גדליהו ואת היהודים והכשדים שהיו עמו אותה שעה במצפה ; לפי הנאמר בירי מ \ ד , עשו את המעשה בשליחותו של בעלים מלך עמון . ישמעאל הרג' גם כן בדרך של הערמה' שבעים  אל הספר
מוסד ביאליק