ישמא (בכתב יד אחד של המדנחאי: ישמא).

— מצאצאיו של חור בכור אפרתה ( דה"א ד'ג ד . ( אין אפשרות לקבוע את ייחוסו המדויק בשל ליקוי הגרסה שברישא של פסי ג . אבל מסתברת השערתו של רותשטיץ' שדה"א ד' ג ד' הוא סיומה של מגילת היוחסין המקוטעת של בני חור הבאה בפרק ב'נ נד , ועל כן הציע לראות בצאצאיו של חור הנמנים בדה"א ד'ג , את בניו של חרף , בנו השלישי של חור ( דה"א ב'נא . ( בשבעים ; Pay / xa : B ואילו j ea / xa . ? A-J השם ישמא נתקצר כנראה משם תיאופורי ' כגון ישמעאל . . y , ROTHSTEIN-HAENEL , 50 ss " נא ] לפי הסיפור המקראי נולד ישמעאל להגר שפחתה המצרית של שרה' כשהיה אברהם בן שמונים ושש שנה . קודם שנולד ישמעאל ברחה הגר אל המדבר מפני גברתה שעינתה אותה . במדבר נגלה אליה מלאך ה' ' שציווה עליה לשוב אל גברתה ובישר לה שתלד בן ותקרא את שמו ישמעאל' לפי ששמע ה' אל ענייה ( בר' טז . ( סיפור הליכתה של הגר אל המדבר בא גם בבר' כא' ושם מסופר שלאחר הולדת יצחק גירש אברהם' לפי בקשתה של שרה' את הגר ובנה' כדי שלא יירש בן האמה עם יצחק . וכשתעתה הגר כמדבר נגלה אליה מלאך ה' ' והצילה' ובישר לה את גדולתו העתידה של בנה . לעניין הסיפורים האלה על הולדת ישמעאל ומתן ...  אל הספר
מוסד ביאליק