ישוע, בן יהוצדק.

-כהן גדול בימי שיבת ציון . יהוצדק אבי ישוע הוא בנו של שריה כהן הראש' שהרג אותו נכוזראדן ברבלה ( מל"ב כה'יח כא . ( יהוצדק הוגלה לבבל אחר החרבן ( דה"אה'מא ' ( ובנו ישוע' שנולד בנראה בבבל' היה בזמן שיבת ציון' בשנת 539 לפסה"נ' בגיל העמידה ; מיד אחר הצהרת כורש עלה ישוע מבבל עם זרובבל וששבצר . ברשימת העולים שבעז' ב'ב' הוא נזכר כשני לזרובבל וכן בשאר כל המקראות ששניהם נמנים שם ( חגי א'א'יי ; ב'ב'ד ; עז' ג'ח ; ה'ב ; נחמי יב'א ; ורק בעזיג'ב' ישוע ק c לזרו בבל . ( מבאן שבראשית שיבת ציון עדיין היה מעמדו של הפחה מבית דויד המעמד הנכבד ביותר' והכהן הגדול היה שני לו בחשיבותו . אף על פי כן אין מעמדו של הכהן כאחד משני ראשי העם תלוי בזרובבל' שכן הכתוב מונה בעניין הקמת המזבח והמקדש את זרובבל וישוע ושאר .. עם געז' ג'ח ; חגי א'יד ; ועיד . (  אל הספר
מוסד ביאליק