2. ישוע.

- א ) כהן בימי דויד וראש מחלקת הכהנים התשיעית ( דה"א כד'יא — . ( ב ) לוי בימי חזקיהו . לפי דה"ב לא'טו' היה ישוע אחד מן הממונים על חלוקת התרומות והמעשרות בערי הכהנים . - ג ) בן יהוצדק' כהן גדול בימי בית שני ; וע"ע ישוע' בן יהוצדק . — ד ) משפחה משבי הגולה בימי זרובבל' אחת משתי המשפחות שנמנו עם כני פחת מואב ( עזי ב'ו - . ( ה ) ראש משפחת לויים בימי שיבת ציון ( עזי ב'מ ; נחמי יב'ח ' ( והוא מן המנצחיב על מלאכת בית ה' ( עז' ג'ט - . ( ו ) בן אזניה לוי בימי עזרא מן ' החתומים על האמנה ( נחמי י י ' ( והוא כנראה אחד עם ישוע ' שנמנה עם העומדים על יד עזרא בשעת קריאת התורה באחד לחודש השביעי שהבינו את העם לתורה ( נחמי ח'ז - . ( ז ) אב ו של עזר שר המצפה' מבוני חומת ירושלים בימי נחמיה ( נחמי ג' יט . ( בשבעים : Irjaove , fyaov ( עזי ב'ו . ( ישוע הוא קיצור מאוחר מן השם יהושע' ובא במקרא אך ורק בספרי עזרא ונחמיה ודברי הימים . בנחמ' ח'יז . גם יהושע בן נון נקרא בשם ישוע ; ויהושע בן יהוצדק נקרא בספרי חגי וזכריה יהושע , ואילו בעזרא ונחמיה שמו בכל מקום ישוע . "ל  אל הספר
מוסד ביאליק