ישוה.

— א ) מבני אשר . ברשימת בני יעקב ( ברי מו'יז ) ובפסוק המקביל' שברשימת היחס של שבט אשר בדה"א ( ז'ל ' ( נמנים : ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם . ישוי בוודאי כפולה של ישוה הוא' וכנראה באו ברשימה שתי הצורות' לפי שנהגו שתיהן בשם המשפחה זו ליד זו ; ואפשר שישוי הוא צורת נסבה של ישוה . אם נקבל דעה זו יש לגרום כבמי כו'מד' עם הנוסח השומרוני : לישוה משפחת הישוי ' במקום : לישוי משפחת הישוי ' שבנוסחת המסורה . ייבין' מתוך שהוא מניח שבפרק זמן מסוים ישב אשר בארץ אפרים' מזהה את שמותיהם של כמה מבני אשר עם מקומות שבתחום נחלת אפרים' והוא מציע בעקבות די וו לזהות את ישוה עם ח'רבת אשוא נכרך א' טור - . 1779 ב ) ישוי בן שאול ( שמ"א יד'מט ;( לדעת מזר ( מייזלר ) צורתו הראשונה של שם זה היתד , ישיו-ישיהו = אשיהו' והוא שמו העברי של אשבעל ( ע"ע . ( בשבעים בא ישוה לרוב בצורת , haova או בצורה דומה ; A לברי מו'יז : . Itaam ישוי בא לרוב בצורת Ieaaovi או בצורה דומה ; A לברי מו'יז : . hovl השם נגזר כנראה מן השורש שוה במשמעות ראוי יאה . '  אל הספר
מוסד ביאליק