ירפאל.

— עיר בנחלת בנימין ( יהוי יח'כז . ( השבעים : A ; Katpav : B ; hQfarjl כמה כתבי ידות : , KaferjX ועל סמך זה מציע מרגליות לגרוס : , Pa < pa 7 ] X רפאל . ויש סמך מה להשערה זו בזיהוי המפוקפק של ירפאל עם רפה ( דה"א ח'לז ' ( ךפ ; ה ( דה"א ט'מג ' ( הנזכרים בכלל צאצאיו של שאול ואפשר שהם שנ > ות מקומות . אבל אין Kacperjk אלא גרסה מפשרת בין השבעים 1 eQ < par ) X A והשבעים , Ka < pav B ואין קשר בין ירפאל ובין Kaq ? av כלל . השבעים נותנים בכמה כתבי ידות במקום כפירה שבפסוק הקודם , MSIQOV ובפסוק כז עצמו במקום רקם , Oiqa שאינו אלא שריד של כפירה . ואולי גם השם Kayav נשתבש משתי האותיות הראשונות של כפירה . קונדר זיהה את המקום עם ראפאת' 12 ק"מ מצפון מערב לירושלים' על פי דמיונם הרופף של השמות ; ואין לזיהויו שום אישור ארכיאולוגי . השם מתפרש כלשון ירפנא ) אל . י . פרס , תרביץ ג ( תרצ '' ד 329 , ( MARGOLIS , BJG , 357 ; NOTH , Josua , 83 ; ABEL , GP 2 . 351 CONDFR , SWP , Memoirs 3 , 14 , 154 s . ; A . ALT , PJB 22 ( 1926 ) , 38 5 . ; ש 1 , "  אל הספר
מוסד ביאליק