ירמיה, ירמיהו, ס' ירמיהו.

- נא ] מקומו בספרי המקרא — . אחד מספרי נביאים אחרונים , בסדרם של בעלי המסורה השני לס' ישעיהו . לפי סדר אחר קדום' הבא בגמרא ב"ב יד , ב , ס' ירמיהו קודם לספרי יחזקאל וישעיהו , וכן הוא בסדרם של נביאים אחרונים שבכמה כתבי ידות צרפתיים ואשכנזיים : וע"ע ישעיהו' סי ישעיהו , נא . [ ם' ירמיה בצורתו שבידנו מחזיק נבואות של ירמיהו בן חלקיהו מענתות , למן שנת השלוש עשרה ליאשיהו מלך יהודה ועד לאחר חרבנה של יהודה בידי הכשדים ; הנבואות הללו נאמרו ביהודה' ואפשר נאמרו קצתן כמצרים . אף באו בו בספר פרקים סיפוריים ביוגרפיים מחיי הנביא ופעולותיו , ותיאור היסטורי של החרבן והמאורעות שאירעו ביהודה לאחריו . וב ] חיי הנביא ופעולתו . — ירמיהו היה מן הכהנים אשר בענתות ( ע"ע ) בארץ בנימין ( ירי א'א ' ( ועל שם עירו היה נקרא ירמיהו הענתותי ( ירי כט'כז . ( ענתות היתה עירו של אביתר' ושם ישב לאחר שהדיחו שלמה מן הכהונה ( מל"א ב'כז , ( ולפיכך יש לשער שמשפחת הכהנים שהשתייך אליה ירמיהו היתה מצאצאי אביתר לבית עלי ולא מבני צדוק כהני המקדש שבירושלים . ואפשר שמטעם זה אין ירמיהו מגלה עניין בעבודת המקדש , כפי שאנו מוצאים אצל בן דור...  אל הספר
מוסד ביאליק